vorige pagina   home   volgende pagina
   
1778-1854
Samuël Johannes baron Sandberg, Heer van Essenburg
Samuel Johannes Sandberg van Essenburg
stamboom Aleyda Johanna van Westerveld
volledige stamboom
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus 1778-1854 - Samuel J.
1819-1895 - Heribert W.A.
1843-1907 - Cornelis J.
1874-1959 Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 -
Robert A.Th.
1966 -
Edgar R.
1778 Samuël Sandberg is geboren te Zwolle 22 januari 1778, en was de jongste zoon van Mr. R. Sandberg en J.M. Hasselaar.

1792 Samuël Sandbrg werd te Groningen in 1792 als student in de rechten ingeschreven en verhuisde 5 jaren later naar Leiden, waar hij op 16 Mei 1798 op stellingen promoveerde. Hij kreeg de titelatuur Mr.
1801 Het nog zelfstandige Ameland wordt bij Friesland gevoegd; Goeree-Overflakkee komt bij Holland.
1795-1813 De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt bezet door Franse troepen
1798 Advocaat te Zwolle

1801 Zijn zus, Jonkvrouw Anna Sandberg overlijdt op 31 jarige leefdijd

1802 Terwijl hij aldaar bleef wonen, werd Samuel ontvanger der verpondingen, district Ommen.
De verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 17e eeuw en 19e eeuw in Nederland werd geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd door de invoering van de grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. De gegevens die nodig waren om de hoeveelheid te betalen verponding voor een bepaalde eigenaar van onroerend goed uit te rekenen, werden opgetekend in zogenaamde verpondingskohieren. De kohieren waren gebaseerd op maatboeken.
1803 Hij huwde in Maart 1803 Aleyda Johanna van Westervelt (zij was geboren te Harderwijk op 21 januari 1785), bij wie hij 3 zonen, 5 dochters en 2 jong gestorven kinderen had.

Deze 2 dochters zijn overleden voor de verheffing in de Nederlandse adel.

Op het moment van het huwelijk was Aleyda reeds zwanger van hun eerste zoon, Rudolph, die wordt geboren op 4 oktober in Huis te Leuvenum.

Aleyda Johanna van Westervelt is de dochter van Anthonie Pieter van Westervelt en Anna Mechteld Jordens. Anthonie Pieter van Westervelt is de eigenaar van de landgoederen Leuvenum en De Bannink. Ten gevolge van het huwelijk van Samuel Sandberg en Aleyda van Westervelt, kwamen de landgoederen Leuvenum, De Bannink en later De Essenburg in bezit van de familie Sandberg.
Advertentie in een krant:
Ondertrouwd, Zwolle den 25 February 1803, S.J. Sandberg en A.J. van Westervelt
Advertentie in een krant:
Op den 4den Oktober 1803 beviel myne Huisvrouw, A.J. van Westervelt, op den Huize Leuvenum, in Gelderland, van een welgeschapen ZOON. SJ. Sandberg
1804 De Vijfde Symfonie in c-mineur (Op. 67) van Beethoven werd tussen 1804 en 1808 geschreven in Wenen.
Advertentie in een krant:
Heden morgen overleed alhier ons jongste Kind, ANNE MATILDE, in den ouderdom van ruim 11 Weken. Zwol, den 4 January, 1805. S.J. SANDBERG, A.J. SANDBERG, Geb. van WESTERVELT
1805 Zoon Anthony Peter Sandberg, wordt geboren te Zwolle op 2 oktober 1805.

1807 Dochter Johanna Maria Anne Mathilde Sandberg wordt geboren te Zwolle op 3 juni 1807

1808 Samuel’s vader, Rudolph Sadberg, overlijdt

1809 Samuel werd lid van de vroedschap te Zwolle.

Dochter Rudolphine Mechteld Theodora Sandberg wordt geboren te Zwolle op 29 juni 1809.

1811 Hij werd 24 Jan. 1811 benoemd tot rechter in de rechtbank van eersten aanleg aldaar.

Dochter Annetta Catharina Sandberg wordt geboren te Zwolle op 17 april 1811.

1812 Dochter Frederica Henriette van Westervelt Sandberg wordt geboren te Zwolle op 29 mei 1812.

Vroedschap is een vroegmodern type college, alsmede de titel van een burger die in dat college zitting had (ook vroedsman genoemd).
De meeste steden in de vroegmoderne tijd kenden een regering bestaande uit gekozen mannelijke poorters, die zitting hadden in de vroedschap.
De rechtbank waar uw zaak als eerste wordt behandeld, wordt de Rechtszaak eerste aanleg genoemd. Het rechtsprekende orgaan of de rechtelijke instantie dat als eerste oordeelt over uw zaak wordt in eerste aanleg genoemd. Dit gebeurt bij de rechtbank. De rechtbank beslist in eerste aanleg hoe er over uw zaak geoordeeld moet worden. Zaken die bij een rechtbank in eerste aanleg langskomen zijn misdrijven, geschillen om geld, echtscheidingen en allerlei bestuursrechtelijke geschillen.

Behalve Rechtszaak eerste aanleg bestaat er ook in tweede aanleg. Als de rechtbank er in eerste aanleg niet uitkomt dan wordt de zaak in hoger beroep in tweede aanleg gedaan door het gerechtshof. Het gerechtshof behandelt in tweede aanleg rechtszaken in hoger beroep. Er is dus een rechtszaak eerste aanleg en rechtszaak tweede aanleg.

Een rechtszaak kan in eerste aanleg of in tweede aanleg plaatsvinden. Er zijn in Nederland vijf gerechtshoven voor de tweede aanleg. Alle gerechtshoven kunnen benaderd worden voor een rechtszaak eerste aanleg.
In 1812 wordt Samuël Sandberg eigenaar van papiermolen Zandmolen I en II te Hierden aan de Hierdense beek.

Deze molen bleef in bedrijf tot 1862, toen werd hij verbouwd tot boswachters-woning (Ligging ong. aan het einde van de Poolseweg), alsmede van de Molens Het Heilige Huis I en II, afgebrand in 1823.

1813 Frederika Henriëtte van Westervelt tot Essenburg is een achternicht van Aleyda Johanna van Westerfelt. Frederika sterft kinderloos en laat haar bezit, de noordelijke helft van De Essenburg, na aan Aleyda. Na bijna een eeuw was het landgoed langs de Hierdense Beek weer in één hand.
Cascade van de voormalige Zandmolen
Historische opname van de waterval van de voormalige Zandmolen

De schilderachtig gelegen Zandmolen

Op de gevel van het huis bij het watervalletje aan de Leuvenumse beek (zie foto’s hier boven), dat vooraan bij haar begin de Staverdense beek en in het laatste deel de Hierdense beek heet, staat de naam ‘De Zandmolen’. Deze watermolen, die in 1692 is gebouwd en in 1865 werd afgebroken, werd gebruikt voor de productie van papier. Er stonden maar liefst negen van deze molens, de Zandmolen I en II, het Heilige Huis I en II, het Gellegat, de Hessenmolen en de beide Ottermolens.
De lompen waaruit het papier werd geproduceerd, werden per schip in Harderwijk aangevoerd en vervolgens per kar naar de papiermolen vervoerd, alwaar ze in de buitenlucht werden opgeslagen om besmetting te voorkomen. Vervolgens volgde er een proces van koken, hakken en pletten. Daarna ging het ‘goedje’ de maalbak in om tot pulp te worden vermalen. Na het zeven volgden het walsen, persen, op maat snijden en drogen en kon het papier aan de man worden gebracht.

Prentbriefkaart: Een eenvoudig houten bruggetje over de beek. Een man met zijn hond staan erop. Notitie van een onbekende auteur: "Brug over beek in de weg van de Zwarte Boer naar de Stakenburg (nu beton). Kamphorst (?) later herbergier in de Zwarte Boer, daarna in Nunspeet in de Zwarte (later na ruzie met Sandberg) Veluwse H... (Boer doorgestreept, daarboven een onleesbaar woord), nu bejaardenoord.
De rechter-commissaris (in strafzaken) is een rechter die aangewezen is door de president van de rechtbank om tijdens het opsporingsonderzoek, dat door de politie plaatsvindt, beslissingen te nemen over zaken waarvoor de officier van justitie geen bevoegdheden heeft.
1814 Na het herstel der onafhankelijkheid, werd hij 8/1/1814 onder verlof als rechter door den Souvereinen Vorst benoemd tot commissaris in het arrondissement Zwolle. Hij volgde als zoodanig een Franschen sous-préfet op. Daar men deze betrekking in het grootste deel van Noord-Nederland overbodig achtte, werd zij met ingang van 1 januari 1815 opgeheven. Samuel was ook lid van de stedelijke raad van Zwolle (Partij: regeringsgezinden) en lid van de staten generaal.
Koning Willem I opent de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in het stadhuis van Brussel op 21 september 1815.
Schets van de Tweede Kamer der Staten Generaal 1840
In juni 1815 wordt in Londen besloten tot een samenvoeging van de noordelijke Nederlanden met de voorheen Oostenrijkse Nederlanden (het huidige België).

Dat maakt een herziening van de grondwet uit 1814 noodzakelijk. In de nieuwe grondwet staat een aantal nieuwigheden.
* Zo komt er een Eerste én een Tweede Kamer.
* Vergaderingen van de Tweede Kamer worden openbaar toegankelijk.
* De macht van de Koning blijft sterk.
* De vrijheid van drukpers wordt weer in de Grondwet opgenomen.
De eerste koning van Nederland, Koning Willem I, met zijn rechter hand op de Grondwet van 1815
1815 Lid Provinciale Staten van Overijssel.

Op 30 Juni 1815 werd hij door de Staten van Overijsel gekozen tot Buitengewoon lid dubbele vergadering van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, die moest beslissen over de grondwet van 1815.

Bij Koninklijk besluit van 1 Sept. 1815, na de vereeniging met de Zuidelijke Nederlanden, werd hij benoemd tot lid der Tweede Kamer.

Samuel was van 1815 tot 1825 lid van de Tweede Kamer en werd tweemaal tot voorzitter benoemd.

Dochter Jeannette Pouwline Sandberg wordt geboren te Zwolle op 15 augustus 1815.
De winters zijn dit decennium extreem koud. In 1813 ligt op de Theems een laag ijs waarop een olifant zou kunnen lopen.

1816 wordt ook wel het "jaar zonder zomer" genoemd. Overal ter wereld heersen extreme weersomstandig-heden veroorzaakt door de uitbarsting van de vulkaan Tambora in Indonesië in het voorgaande jaar.

In Nederland valt sneeuw in hartje zomer. Misoogsten leiden in 1817 tot hongeroproer in Europa. In Rotterdam worden op grote schaal winkels geplunderd.
1816 In Nederland wordt bij de IJkwet het metriek stelsel van maten en gewichten ingevoerd. Een aantal voorbeelden:
1 mijl = 1000 meter
1 roede = 10 meter
1 el = 1 meter
1 palm = 0,1 meter
1 duim = 1 centimeter
1 streep = 1 millimeter
1 bunder = 1 hectare
1 last = 3 kubieke meter
1 mud = 0,1 kubieke meter
1 schepel = 0,01 kubieke meter
1 kop = 1 liter (voor droge waren)
1 maatje = 0,0001 kubieke meter
1 vat = 0,1 kubieke meter
1 kan = 1 liter (voor vloeistoffen)
1 maatje = 0,0001 kubieke meter
1 vingerhoed = 0,00001 m3
1 pond = 1 kilogram
1 ons = 100 gram
1 lood = 10 gram
1 wichtje = 1 gram
1 korrel of grein = 0,1 gram
Van 1811 tot 1816 wordt Nederlands-Indië door de Engelsen in bezit genomen

In 1818 beëindigt Nederland de slavenhandel. Dit is een Britse voorwaarde voor de teruggave van Nederlands-Indië.
1816 Bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1816 werd Samuel verheven in de Nederlandse adel:

Hij was lid en zelfs voorzitter van de Tweede Kamer en Gouverneur van Luik in de tijd dat België en Nederland één geheel vormden.

In het oorspronkelijk republikeins en democratisch gezinde Nederland is het geen gebruik verdienstelijke burgers in de adelstand te verheffen, maar in België werden en worden verdienstelijke mensen nog onbekommerd door de koning tot baron gebombardeerd.

Willem I paste zich bij de Belgische gewoonte aan en verhief deze Sandberg in 1816 in de adelstand. Dit gebeurde op diens eigen verzoek. Aangezien veel Belgische afgevaardigden van adel waren, leek het hem als voorzitter van de Tweede Kamer belangrijk dat hij ook een adellijke titel kreeg. Bovendien, zo voerde hij aan, was hij toch al opgegroeid tezamen met de jeugd van de Ridderschap van Overijssel. Willem I zag daar de redelijkheid van in en verleende hem de erfelijke titel van jonkheer.

Op 8 mei 1841 kreeg hij van diens opvolger Willem II zelfs als extraatje ook nog de titel van baron-bij-eerstgeboorte.

Het leek niet meer dan billijk dat ook zijn oudere broer, Mr. Albertus Sandberg, heer van ’t Laar in de adelstand werd verheven. Dit gebeurde bij Koninklijk Besluit van 20 oktober 1842.

1818 Samuel was een vooraanstaand, actief en geacht Tweede Kamerlid, had een grote werkkracht en behoorde tot de vooruitstrevende leden. O.a. sprak hij 20 Febr. 1818 tegen het wetsontwerp tot beperking der drukpersvrijheid, dat met 39 tegen 36 stemmen verworpen werd.

1819 Lid ridderschap.

Zoon Heribert Willem Aleid baron Sandberg, heer van Essenburg wordt geboren te Zwolle op 31 maart 1819.
Samuël Johannes Baron Sandberg van den Essenburg wordt in 1816 verheven tot den adelstand, zoals te lezen in het "Handboek van den Nederlandschen Adel"
 
Vergadering Nederland Staten-Generaal 1821
De Groote Scheere
1820 Na den dood van Maria Clara van Rechteren wordt door de kinderen het moederlijk erfdeel, zijnde een onverdeeld 1/5 gedeelte, in de Groote Scheere ten overstaan van notaris van Riemsdijk te Hardenberg voor
f 11.692.-, in 1820 verkocht aan Mr. Samuël Johannes baron Sandberg tot Essenburg. In vier jaar tijd heeft Sandberg de erven van Raesfelt uitgekocht. Zo verwierf Samuël Sandberg het hele goed en havezate Holthone en de Scheere.

De baron was een verstokt jager. Zo liet hij een jachthuis bouwen op het landgoed de Grote Scheere, bij de al op het eiland staande boerderij en ontving regelmatig jachtgezelschappen.

De Groote Scheere werd een lusthof voor deftige jagers, tot wie koning Willem III en later ook prins Bernhard gerekend mochten worden.

Dat is tot op de dag van vandaag eigenlijk zo gebleven. In de hal van het huis staan nog altijd de geweren van de baron.
1823 Samuël werd tot Tweede Kamervoorzitter gekozen. In dezen tijd vergaderde de Kamer het eene jaar te 's Gravenhage, het andere te Brussel.

Als zij te 's Gravenhage vergaderde, werd een Noord-Nederlander door de Kamer nummer één op de voordracht aan den Koning voor voorzitter gesteld, en deze heeft slechts eens niet nummer één (en wel op diens verzoek) benoemd.

Het is wel een bewijs hoe geacht Sandberg was, dat hij reeds in Oct. 1823 en later in Oct. 1825 nummer één op de voordracht geplaatst werd.
Van alle Voorzitters uit de geschiedenis van de Tweede Kamer hangt een portret of een familiewapen op de gang van de Kamervoorzitter. Op weg naar de vergaderzaal passeert de Tweede Kamervoorzitter dus altijd zijn of haar voorgangers. De meeste portretten zijn gemaakt door Karel James. Hij leerde tekenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij gevangen zat
1823 Vanaf 1823 huurt prof. dr. Gabriël van Oordt (1757-1836) enkele jaren het oude huis te Leuvenum van de familie Sandberg.

Op de kadasterkaart van 1823 blijkt dat de geometrische structuren van de Bannink deels zijn gewijzigd en aangevuld met landschappelijke vijvers. Men was begonnen met het graven van een rococo gracht rond het huis, die al snel ouderwets werd bevonden en werd vergraven tot een landschappelijke vijver met een eilandje. De vijver wordt „kolk‟ genoemd.

Even naar het westen is een grote landschappelijke vijver gegraven bij boerderij Slonnink. De gegraven vijver is Slonningskolk genoemd, alsof het een natuurlijke vijver is. Ten westen van de ‟kolk” is een grote rechthoekige waterpartij gegraven (1823) ook „kolk‟ genoemd. Op de Elmerink werd gelijktijdig (vóór 1832) de sloot rond het weiland vergraven tot een landschappelijk slingerende watergang.
Landschappelijke vijver bij De Bannink
1824 Dochter Johanna Maria Anne Mathilde Sandberg overlijdt te Zwolle op 16 mei 1824 op 17 jarige leeftijd.

1825 Op 7 Juli 1825 mocht van de 3 leden der Gedeputeerde staten, die periodiek aftraden, slechts één herkozen worden, daar ingevolge het nieuwe reglement het aantal leden van 9 tot 7 teruggebracht moest worden; Sandberg was de herkozene.
In dezen tijd vallen de benoemingen van S.J. Sandberg van Essenburg, die toen zeker vrij wat minder ervaring had dan zijn 9 jaren oudere broeder, Albertus.

Samuel was eerst commissaris in het arrondissement Zwolle geweest, maar toen het bleek, dat men in Noord-Nederland in het algemeen deze soort ambtenaren (vroeger sous-préfets geheeten) overbodig en kostbaar achtte, wist men voor hem geen andere betrekking te vinden dan lid der Tweede Kamer.
Zeker zou Albertus Sandberg dit hebben kunnen worden, daar hij even bekwaam als zijn broeder Samuel was, maar Albertus was toen te veel aan zijn provincie gehecht om een andere betrekking te wenschen. In 1823 en 1825 werd Samuel tot Tweede Kamervoorzitter gekozen.
Het uniform van een sous-préfets
 
Grote vijver bij Huize Bannink
Uit een recent proefschrift blijkt dat Samuel Johannes Sandberg in 1832 zowel op de Veluwe als in Overijssel tot de tien belangrijkste grootgrondbezitters behoorde
1828 Op 7 Juli 1828 werd Samuel benoemd tot lid eener commissie tot onderzoek van de beste rivierafleidingen. Hierin heeft hij geen arbeid kunnen verrichten, daar hij bij Koninklijk besluit van 3 Aug. d.a.v. werd benoemd tot gouverneur der provincie Luik. Dit was een eerste proef om aan een Noord-Nederlander in een streek, waar onze taal geheel onbekend was, deze hooge betrekking te geven, en Sandberg werd er niet vriendelijk ontvangen, hoewel hij door velen zeer hoog geschat werd. Men had er eenige jaren te voren zelfs den held van Waterloo, den hertog van Wellington, uitgejouwd.

1829 Ook de Staten van Luik bleken aan Noord-Nederland niet vriendelijk gezind te zijn, de leden der Tweede Kamer Loop en le Clercq werden in Juli 1829 en Fabry de Longrée in Juli 1830 niet herkozen wegens hun aan Noord-Nederland vriendschappelijke of althans niet vijandige gezindheid.
1826-1839 Na afloop van zijn tweede presidium werd hij Oct. 1826 tot lid van de Raad van State in buitengewone dienst benoemd.
1826 - Joseph Nicephore Niépce maakt de eerste foto op een geasfalteerde plaat. Hij heeft hiervoor bij helder zonlicht een belichtingstijd van acht uur nodig.
1830 Toen de Belische opstand dan ook in Sept. 1830 van Brussel naar Luik oversloeg, en toen de voor de luiksche citadel bestemde levensmiddelen en ammunitie, welke door den commandant van Maastricht B.C.J. Dibbets (dl. III, kol. 284) waren medegegeven aan den generaal-majoor Daine, die bestemd was om in die citadel het bevel te voeren, hun bestemming door Daine's verraad niet bereikten, moest de citadel zich spoedig overgeven en week Sandberg naar Maastricht en, zoodra daarvoor gelegenheid was, naar Noord-Nederland.

Hij vestigde zich toen des winters te Zwolle en des zomers op het aan zijn vrouw toebehoorende landgoed Essenburg bij Harderwijk en was enige tijd lid van de Raad van State, tot hem het reizen naar Den Haag te zwaar viel.
Tafereel van de Septemberdagen 1830 op de Grote Markt te Brussel, Gustaaf Wappers, 1835
De Belgische Revolutie, Belgische opstand of Belgische omwenteling is de burgerlijke weerstandsbeweging in 1830 tegen koning Willem I der Nederlanden die tot de onafhankelijkheid van België leidde.

1832 De familie Sandberg bezat uitgebreide landerijen in de plaatsen Ermelo, Nunspeet en Harderwijk. In 1832 bezat S.J. baron Sandberg in Nunspeet ruim 334 hectare. Samen met W.J. de Vries was hij eigenaar van ruim 551 hectare in Vierhouten. In de gemeente Harderwijk bezat hij nog eens 532 hectare. Harderwijk besloeg toen 3200 hectare, waarvan 1030 hectare in Hierden. Sandberg bezat dus 1/6 van de oppervlakte van Harderwijk. Hierbij moet men bedenken dat de familie Sandberg ook nog uitgebreide bezittingen in Overijssel bezat. De Sandbergs hadden grote invloed in Harderwijk en Nunspeet, maar vooral in Hierden.

Onder andere was Samuel eigenaar van De Bannink. De cultuurhistorische Noordgrens van De Bannink wordt bepaald door de wateras en de eigendomsgrens van 1832 (inclusief Aarnink). De rest van de Noordgrens is agrarisch gebied, tevens de huidige eigendomsgrens van de Bannink. Oostgrens: Traasterkolkweg (de ingesloten kolk komt al voor op de kaart van 1783). De huidige eigendomsgrens (de historische grens ligt op het Militair oefenterrein) Aarninkshoeve behoorde in 1832 tot het eigendom van Johan Samuel Sandberg)

1834-1837 Op 1 Juli 1834 koos de Overijselsche Ridderschap hem tot lid der Provinciale Staten van Overijssel

Op 1 Juli 1839 werd hij benoemd tot lid van den Raad van State, maar daar het reizen naar de residentie (men behoefde daar toen niet als lid te wonen) hem zwaar viel, werd hij op zijn verzoek 6 Juni 1841 als zoodanig eervol ontslagen.

1839 - Het Voorlopig Bewind roept de onafhankelijkheid uit van de Zuidelijke Nederlanden onder de naam België. Het Nationaal Congres laat de Belgische Grondwet opstellen. Leopold I legt de eed af en wordt de eerste koning der Belgen.
Opening eerste spoorlijn Amsterdam-Haarlem. Op 20 september 1839 wordt de eerste spoorlijn in Nederland feestelijk geopend. Stoomlocomotief 'De Arend' rijdt in 25 minuten van Amsterdam naar Haarlem. Dat is snel! Maar sommige mensen zijn bang voor de stoomtrein. Zij vinden dat hij veel te hard rijdt en erg veel lawaai maakt. Volgens hen is de trein gevaarlijk en onveilig.
Na 1830 levert John Cockerill de rails en locomotieven voor de eerste spoorwegen van het onafhankelijke België en van de rest van het Europese vasteland. In 1838 vormt hij het eerste grote geïntegreerde industriële complex met hoogovens, staalgieterij, walserijen, smederijen en constructiewerkplaatsen, aan de oevers van de Maas, ontsloten door een eigen haven en via spoorwegen verbonden met nabijgelegen erts- en kolenmijnen. In Nederland lukt het in de jaren 1832-1834 niet, om de gelden bijeen te brengen voor een spoorverbinding tussen Amsterdam en Keulen. Maar de in 1837 opgerichte Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij opent in 1839 de lijn Amsterdam - Haarlem als proefstuk voor een verbinding Amsterdam - Rotterdam.

1840 Zoon Anthony Peter Sandberg overlijdt te huis Essenburg op 19 juli 1840

1841 Titel van Baron bij eerstgeboorterecht. De baron Sandberg voegde de naam van het kasteel toe. Samuël noemt zich dan: Sandberg baron tot den Essenburch.

In 1843 is Samuels broer Albertus Sandberg op 75 jarige leeftijd overleden.

1844 Dochter Frederica Henriettte van Westervelt Sandberg overlijdt te Zwolle op 8 mei 1844

Samuel heeft als vriend van Koning Willem III in 1848 een rol gespeeld als bemiddelaar tussen de koning en de liberale politicus Thorbecke.

"Uit de Lijsten der hoogst aangelagenen in de verschillende Provinciën, ter verkiezing van leden van de Eerste Kamer, blijkt dat de verhouding der drie hoogst aangeslagenen en van de laagst aangeslagene verschilt als volgt" Krantenartikel van 7 mei 1851
1844 In Nederland neemt Thorbecke in 1844 in de Tweede Kamer het initiatief om de ministeriële verantwoordelijkheid in te voeren, en krijgt de steun van 20 van de 55 afgevaardigden. De Koning wil er niet van horen, maar ook binnen zijn regering gaan stemmen op voor verandering. Als in 1848 overal in Europa revoluties uitbreken geeft Willem II toe. Nederland wordt een parlementaire democratie.
Schenkingen aan de kerk
1848 Samuel heeft als vriend van Koning Willem III in 1848 een rol gespeeld als bemiddelaar tussen de koning en de liberale politicus Thorbecke.

1851 Er werd een nieuwe kerk gebouwd in Hierden. Deze kerk staat er nu nog, maar in een enigszins gewijzigde vorm. Eerst was het een zaalkerk, dat na 1937 werd verbouwd tot een kruiskerk. De eerste steen werd door jonkheer Samuel Johannes Sandberg gelegd.

1854 Samuel Sandberg is overleden te huis Essenburg in Hierden op 16 mei 1854

Hij laat De Groote Scheere na aan zijn zoon Rudolph. Deze gebruikte het als zomerhuis. Het werd van een verdieping voorzien. Rudolph Sandberg is nooit getrouwd en bleef kinderloos.

Zoon Heribert Willem Aleid Jhr. Sandberg van Essenburg erft de Essenburg, huis te Leuvenum en De Bannink

1862 Zijn vrouw Aleyda is overleden op 27 juni 1862 te zwolle

Overlijdensbericht op de voorpagina van de de Leydsche Courant.
De 4 huizen worden aan 2 zoons nagelaten:
De Groote Scheere
Kasteel De Essenburgh
Samuel laat De Groote Scheere na aan zijn zoon Rudolph (1803-1873). Deze gebruikte het als zomerhuis. Het werd van een verdieping voorzien. Rudolph Sandberg is nooit getrouwd en bleef kinderloos. Samuels oudste zoon Rudolph(1803-1873) is kinderloos en tweede zoon Antony (1805-1840) is 14 jaar voor Samuel zelf overleden. Daardoor erft Samuels jongste zoon Heribert Willem Aleid Jhr. Sandberg van Essenburg (1819-1895) de Essenburg, huis te Leuvenum en De Bannink
Huis te Leuvenum
De Bannink
Mr. Samuël Johannes baron Sandberg, heer van Essenburg
1778-1854
Rudolph
1803-
1873
Antony
P.
1805-
1840
Johanna
M.A.M.
1807-
1824
Rudolphine
M.T.
1809-
1868
Anetta
C.
1811-
1888
Frederica
H.
1812-
1844
Jeanette
P.
1815-
1876
Heribert W.A.
1819-1895
Legenda
Groote Scheere
Essenburgh
Leuvenum
Bannink
Bronnen: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Biografisch Portaal van Nederland,
Utrechtsecanons.nl, Papiermolens aan de Hierdense, Leuvenumse en Staverdense beek, CollectieNederland, Google Books, Historischkader.nl, Geheugenvannederland.nl, Wikipedia, Nederland’s Adelsboek, Parlement.com, De Groote Scheere in de geschiedenis, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, De Deventer Landgoederen, Khadija Arib Voorzitter Tweede Kamer, Zoeken & scheuren: de jonge Sandberg, Erfgoed Leiden en Omstreken, Cartografie-Nederland.nl, Oudheidkundige Vereniging, Historische Kranten, herderewich.nl
, ermelookaround.nl, Data.collectienederland
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow